ریشهٔ سنسکریتی نام جَنبل (جَمبل)

ریشهٔ سنسکریتی نام جَنبل (جَمبل)

این واژهٔ که به همراه جادو به کار می رود و نخستین شاهد آن در ادبیات فارسی از غلامحسین خان افضل الملک کرمانی از سمت کرمان در مجاورت فرهنگ هند کهن است، به صورت جَمبهه-اَل در سنسکریت به معنی جادوی باز دارندهٔ است.

.जम्भ m. jambha  charm, अलति verb alati { al } prevent

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.