معنی لفظی هفت کمالگان دیو (غولان صحرایی) در باورهای ایرانیان قدیم

معنی لفظی هفت کمالگان دیو (غولان صحرایی) در باورهای ایرانیان قدیم:

اکومن: بدمنش، اندر: کشندۀ حریف، سائول: مار، ناگهس: دارندۀ دم هراس انگیز. تَریز: خرد کننده، زَریز: آزار رسان.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.