مطابقت نام جبرئیل (مرد خدا) با خدای سومری اِن-بی- لولو (مردِ روحانی خدا)

مطابقت نام جبرئیل (مرد خدا) با خدای سومری اِن-بی- لولو (مردِ روحانی خدا)

در متن انکی (اِئا) و نظم جهانی اِن بی لولو “بازرس آبراهه ها” نامیده شده و ایزد پیام و وفور نعمت است. در میان خدایان بابلی او در میان هوا-خدایان و پسر ائا/انکی (خدای خرد و آبها و زمین) ظاهر میشود. صفت بازرس و هوا-خدا بودن او نیز یادآور جبرئیل (مرد خدا) و همچنین عزرائیل (بندۀ خدا) است. وی در مقام فرشتۀ شبه خدای پیام و وفور نعمت مطابق میکائیل (فرشتۀ شبه خدای وفور نعمت و پیام) و نیز یادآور نام نریوسنگ ایرانی (مرد روحانی پیام) است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.