ریشهٔ ایرانی و سامی واژهٔ رقص

ریشهٔ ایرانی و سامی واژهٔ رقص

واژهٔ رقص می تواند از زبانهای ایرانی وارد سریانی و عربی شده باشد. چون ترکیب مفروض اوستایی رَئوکَئیثَ (کَئیتیه) در فرهنگ واژه های اوستای احسان بهرامی به معنی حرکت سبک و هماهنگ شایای همدلی و شادمانی است: رَئو (سبک، آسان رانده شده). کَئیتیه (شایستگی، هم آهنگی، شایای همدلی و شادمانی). نام رخش و حتی نام رُکسانا از این ریشه به نظر می رسند.
ولی واژهٔ رقص از سوی دیگر در زبانهای سامی آسوری و سریانی و عبری و عربی ریشه دار هست. ولی در اکدی دیده نمی‌شود. لذا احتمال دارد در عهد هخامنشیان از زبانهای ایرانی وارد زبانهای سامی شده باشد:
raqādu (vb. u/u) to dance ; to skip

:Comparison with other Semitic languages

“Syriac : reqdā “dance

You might also like
1 Comment
  1. javad Mofrad says

    اصلاحیه: رقص در اکدی هم به صورت رکادو آمده است. همان رکادو متن بالا.

Leave A Reply

Your email address will not be published.