معنی نامهای نیما و یوش

معنی نامهای نیما و یوش

این واژه ها که به صورت نیما یوشیج در عنوان شاعر شعر نو، علی اسفندیاری جمع هستند. اولی از ریشهٔ اوستایی نَم (خمیدن) در مازندرانی به معنی کماندار (در اساس خماندار) و دومی که نام قصبهٔ زادگاهی وی است به صورت یَئوش در اوستایی به معنی پاک است که در مجموع نیما یوشیج می‌شود کماندار جایگاه پاک.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.