معنی محتمل کرینگان، دزمار، خاروانا، اوشتبین و بردانا غم

معنی محتمل کرینگان، دزمار، خاروانا، اوشتبین و بردانا غم

در رابطه با زبان تاتی در آذربایجان از این روستاها نام برده شده است: کرینگان (کرنه-گان، محل کناری)، دزمار (محل دارای دژ)، خاروانا (محل سترگ)، اوشتبین (اوشتَ-بان، محل شادکامی) و بردانا غم (محل سنگی خمیده یا غمناک).

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.