معانی نامهای قدیمی مرند

معانی نامهای قدیمی مرند

به نظر می رسد نام مانداگارانای مرند که در خبر بطلمیوس به صورت مانداگر (منته گرَ) آمده به معنی محل منسوب کوه مردگان بوده باشد. چون نام کوه میشو آن به معنی کوه مربوط به مردگان در رابطه با آن به نظر می رسد. بنا براین خبر حدیث نبوی عجایب المخلوقات مبنی بر اینکه روح مردگان به صورت دانه برفی در جبال سبلان و ماسبلان فرود می آید، متعلق به کوه میشو مرند بوده است. در روایات قدیم ارمنی هم نام مرند با مرده مربوط دانسته اند گرچه در اساس نامهای کهن تر این شهر یعنی مورونت و سانگی بوتو به معنی محل تاک (باغ انگور) به نظر می رسند. چون در سفر گیل گامش به دریای مصب رودخانه ها (مازندران) از میوه های زرین کوه مَشو (میشو) که وی از آن عبور می کند، یاد شده است.

 

Park-daneshjo-Mesho.jpg

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.