اتیمولوژی واژه های النگو و لنگر

اتیمولوژی واژه های النگو و لنگر

نظر به واژۀ سنسکریتی ال (آرایش) خود النگو می تواند بر گرفته از اَل-انگو (آرایۀ مچ دست) باشد یا از ترکیب آلَیه (ظرف، لایه، حفره) و انگو (خمیده، مچ دست) عاید شده باشد که این معنی دومی با صورت پارسی کهن انکومانه (خانۀ مچ دست) همخوانی دارد:

आलय m.n. Alaya receptacle

احتمال دارد لنگر ترکیب لَیه (پایین نهادنی) و انگر (آنکرای لاتین) باشد و ربطی با کلمۀ انج (انگ) یعنی خمیدن نداشته باشد:

लय m. laya lying down

You might also like
2 Comments
 1. javad Mofrad says

  لنگر به معنی به پایین آسودن است:
  लय m. laya pause
  अङ्गरुह adj. angaruha down

 2. javad Mofrad says

  لنگر به معنی به پایین آسودن است:
  लय m. laya pause
  अङ्गरुह adj. angaruha down

  लाङ्गल m. lAngala anchor
  लयन n. layana place of rest
  गाल m. gAla dropping

Leave A Reply

Your email address will not be published.