اتیمولوژی محتمل لنج و کرجی و زورق و قایق و بلم و شرجی در سنسکریت

اتیمولوژی محتمل لنج و کرجی و زورق و قایق و بلم و شرجی در سنسکریت

لنج در سنسکریت به معنی محکم ساخته شده و کرجی به معنی انجام دهندهٔ اِعمال نیرو است:

لنج. [ل َ] (اِمص) بیرون کشیدن. || بیرون بردن چیزی از جائی به جائی. || برکشیدن. || آویختن. (برهان). || (فعل امر) امر از لنجیدن به معنی بیرون کشیدن، یعنی بیرون کش و بیرون بر و بیرون بیار. (برهان):
کسی کو را بگیرد درد قولنج
تو بشکافش شکم ۞ سرگین برون لنج. (لغت نامۀ دهخدا)

نام شرکت کشتیرانی مسافری برادران لینچ در کارون و خلیج فارس در پیدایی و عمومیت یافتن نام لنج سهم اساسی داشته است.

نام معرّب زورق می تواند به معنی شناور دور روندهٔ کوچک باشد.

قایق را به صورت کاییک می توان در سنسکریت به معنی تنهٔ شناور درخت گرفت.

بلم برگرفته از پلَوَ (کشتی کوچک) است.

واژهٔ شرجی هم می تواند از دگرگونی سَرگه (جریان آب و هوا) عاید شده باشد:

ङ्घ्य adj. langhya to be made to fast

कर adj. kara doing. जाया f. jAyA bringing forth.

दूरग adj. dUraga going or being far

काय m. kAya trunk of a tree. ईखति verb Ikhati { Ikh } go.

प्लव m.n. plava small ship

सर्ग m. sarga stream.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.