معنی نامهای ممسنی و بویر احمد

معنی نامهای ممسنی و بویر احمد

معنی نام ممسنی: این نام را به سهو تلخیص محمد حسنی دانسته اند در حالی که حمدالله مستوفی در تاریخ گزیده آن را به همین صورت ممسنی (مماسنی) ذکر کرده است. معنی آن به صورت مَه- مَئثنی (دارندۀ اراضی بزرگ و وسیع) مناسبت زیادی با زندگی عشایری ایل ممسنی دارد.

معنی نام بویر احمد: نام بویر احمد به صورت بئور همث یعنی همواره ده هزار نفر، یاد آور نام اتابکان هزاراسپی قدیم منطقه است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.