ریشهٔ محتمل واژه های پشیمان و پوزش

ریشهٔ محتمل واژه های پشیمان و پوزش

نظر به واژهٔ های اوستایی پَسچَ (پَس) و مَن (کُرنش کردن و بزرگداشت با مهربانی) و ایش (خواهش کردن) این کلمات به معنی کُرنش و بزرگداشت بعد از انجام عمل و بعد خواهش کردن می باشند. در مجموع از اینها پس از رفتار خطا، در خواست بخشش منظور بوده است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.