اتیمولوژی پرهیز (پَهرِچ پهلوی)

اتیمولوژی پرهیز (پَهرِچ پهلوی)

به نظر می رسد در این واژه جزء پَه از پائیه paih اوستایی-پهلوی (نگهداری کردن) و جزء اوستایی رِچ (ترک گفتن و دست کشیدن از) بوده باشد.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.