ریشۀ هندوایرانی واژۀ گَزر و هویج

ریشۀ هندوایرانی واژۀ گَزر و هویج

کلمه گَزر (گازر) به معنی هویج را می توان مشتق از گاه-زَر سانسکریتی به معنی به پایین فرو شده زرین (ریشه زرین) گرفت. بر این پایه نام هویج در این شکل هندوایرانی خود معنی آتشین رنگ (زرد رنگ) را می داده است.
गाह m. gAha depth
शार adj. zAra yellow
गाजर n. gAjara carrot
जरठ adj. jaraTha yellowish
हव m. hava fire
छाय n. chAya colour

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.