اتیمولوژی واژهٔ شلوار (سَروار، سروال)

اتیمولوژی واژهٔ شلوار (سَروار، سروال)
 
این کلمه ایرانی را که به صورت سَرَباره به یونانی و لاتین راه یافته می توان به صورت ترکیب دو واژهٔ اوستایی سَر (دو تکهٔ به هم پیوسته) و وار (وَر، پوشش) در نظر گرفت.
 
واژهٔ وار (وَر) با wear انگلیسی و واژه های چادر و شال با این کلمات سنسکریت هم ریشه می نمایند:
 
छद adj. chada covering.
शीलयति verb caus. shilayati { shil } wear.
शील n. shila custom.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.