معنی محتمل اصطلاح دَری وری

معنی محتمل اصطلاح دَری وری

اگر این واژه ها را بازمانده از زبانهای کهن ایران بشماریم، می توان به اوستایی به معنی تاختن (دَرو) و دست اندازی (وَر-ی) گرفت.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.