اتیمولوژی قندوز

اتیمولوژی قندوز

بید ستر (بر اندازندهٔ درخت بید) که از گُندِ (خایهٔ) آن داروی سفلیس و غیره تهیه می شده است، نام قندوز (گُند-اوز) یعنی دارای گُند والا و با ارزش را هم بر خود داشته است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.