معنی نام غزنین

معنی نام غزنین

در چهار مقالهٔ نظامی عروضی، صفحه ۹۳ از مرغزار غزنین نام برده شده است. بر این پایه نام غزنین می تواند از گهَثنه-یَئون سنسکریتی و اوستایی به معنی محل علفزاری عاید شده باشد. نام گَزنا هم که به مراغه (محل مرغزاری) و گویجه قلعه (دژ محل علفزاری) اطلاق می‌شده است از همین جزء گهَثنه (علفزار) گرفته شده است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.