معنی نام قصبۀ کَزاز و عسلویه

معنی نام قصبۀ کَزاز و عسلویه

معنی نام قصبۀ کزاز: در اوستایی جزء زاز به صورت زَزِ به معنی بهره و سود است. بر این اساس جزء اول کَ مخفف کاس (گاس) یا کَتَ به معنی جا است. در مجموع یعنی محل سود و بهره.

نام عسَلویه به خاطر اینکه آب خوردنی آن از چاه است می تواند از آو-چال-اویه (محل آب چاه) اخذ شده باشد: چال به معنی چاه در تلفظ عربی سال شده است و آو-سال (آب چاه) بعلاوه پسوند نسبت اویه به عسلویه معرب شده است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.