اتیمولوژی پائیز و بهار

اتیمولوژی پائیز و بهار

نظر به فصل خزان ایرانی و پهالاگمه سنسکریت پائیز به معنی فصل ریختن برگ درختان است:
(فصل ریختن برگها) फलागम m. phalAgama autumn
در خود ایران نظر به نام فصل خزان (خذ-ان: کنده شدن و ریختن)، نام پائیز می توانست ترکیب پَت (افتادن) و ایز (رَویه، رَوش= ایث اوستایی) باشد یعنی فصلی که نشان آن افتادن برگ درختان است.

وه-آر پهلوی به معنی خوب رسا و کامل (مطابق ماه ثور وهارَ= نیرومند خوب رسا یا همان اردیبهشت= راست و کامل بهترین) ریشه ایرانی واژۀ بهار به نظر می رسد. ویهارۀ سنسکریت یعنی زمینۀ لذت و شادی هم قابل توجه است:

विहार m. vihAra pleasure-ground

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.