اتیمولوژی بهانه

اتیمولوژی بهانه:

بهانه به صورت ویهانه (وی-هَنه اوستایی، وَهان پهلوی) به معنی ضد سزاوار بودن است. اگر جزء وی را به معنی اوستایی گریختن آن و جزء هان را به معنی سنسکریتی خواستن آن بگیریم ویهانه به معنی گریختن از خواست [دیگران] خواهد شد:

हान n. hAna want

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.