معنی لفظی نامهای بالاسگان (داغستان) و پردان (بلوچستان)

معنی لفظی نامهای بالاسگان (داغستان) و پردان (بلوچستان)

نامهای عهد ساسانی داغستان و بلوچستان یعنی بالاسگان و پردان به صورت بالاذ-گان و پر-دان به معنی محل واقع در بالایی و بلندی (=داغ-ستان ترکی و فارسی) و محل دارندگان پر تاج خروسی (=بلوچ) است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.