معنی محتمل دال و دالمن و دالبوزه (پرستو) و بوزینه و کپی

معنی محتمل دال و دالمن و دالبوزه (پرستو) و بوزینه و کپی

کرمانج خراسان نام دِر (درنده) را در مورد عقاب به کار می برند لذا احتمال بسیار دارد دال (عقاب) و دالمن (کرکس) از دَر/دارَ اوستایی به معنی درندگی و شبیه عقاب گرفته شده باشند.

दलन adj. dalana tearing asunder

نظر به واژهٔ بوشهری دال یعنی دره و شکاف، دالبوزه را به شکل دال-پوچه/دال-پِیچه می توان دارای دم چاک دار گرفت و بوزینه و کپی را به معنی دارای دم:
पुच्छ m. n. puchcha tail
छेप्प cheppa tail

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.