معنی گوگ و ماگوگ و یأجوج و مأجوج

معنی گوگ و ماگوگ و یأجوج و مأجوج:

یکی از معانی نام کوروش، قوچ وحشی/بزکوهی بوده است که در کور-انگه (کور) سنسکریت، کوروشک/کریشک پهلوی و کور کُردی باقی مانده است. گوگ و ماگوگ تورات مطابق گیگ (ژیگ) پادشاه معروف لیدیه و ماگوگ (همان مُغ) مترادف نام اکدی مادو (مردم انجمنی، مادی) است که سران هر دو مملکت آنان مغلوب کوروش شده بودند. اساطیر دینی هسته هایی از تاریخ دارند که در میان هاله ای از افسانه های اغراق آمیز پوشیده شده اند. گویا منظور از سد کوروش در مقام ذوالقرنین سد دربند داریال است که در آن قطعات آهن نیز به کار رفته است. یأجوج و مأجوج قرآن بیشتر یاد آور نیاکان تخاران (گروه بزرگ) یعنی یوئه جژی ها (یوئه جی کوچک) و مه یوئه جی ها (یوئه جی بزرگ) است که توسط هون‌ها از پای غرب دیوار چین به ماوراء النهر رانده شده بودند.

You might also like
1 Comment
  1. ابن عباس says

    مطالب بدون سند ارزش ندارد فقط ادعای صرف است

Leave A Reply

Your email address will not be published.