اتیمولوژی هویدا و پیدا

اتیمولوژی هویدا و پیدا
 
در ترکیب واژهٔ پیدا جزء اول را پَئیتی اوستایی به معنی دارای ِ تشخیص داده اند. و جزء دوم ترکیبی از مصدر اوستایی دی (دیدن) به نظر می رسد. لذا به نظر می رسد این دو واژهٔ هویدا و پیدا مترادف هم، ترکیب واژه های اوستایی هوَ (دارای) و پَئیتی (دارای) با وَئِدا (دید، از مصدر دی= دیدن) باشند. هوَ در نام هوَخشتر (آواکساتار، دارای شهریاری) نیز به معنی دارنده است که آن را به سهو به معنی خوب (هو اوستایی) گرفته اند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.