اتیمولوژی آستانه (آئی-ستانه، قسمت ورودی اقامتگاه)

اتیمولوژی آستانه (آئی-ستانه، قسمت ورودی اقامتگاه)
आय m. Aya income
स्थान n. sthAna station

آئی اوستایی و آیَ سنسکریت (آمدن، ورود) در مصدر امری آی فارسی زنده مانده است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.