نام هندی ایندیا و نام یونانی آسیا مترادف بوده اند

نام هندی ایندیا و نام یونانی آسیا مترادف بوده اند

نام های بومی هند یعنی مهه لوکه (یعنی کشور بزرگ، ملوخای سومریان)، مها بهاراته (مهه-بهارَ-اَتی، سرزمین پُر ثروت بزرگ) و ایندیا (ایند-آیه، پُر ثروت) و ساتاگیدیه (ثته گوش، سرزمین پر ثروت) مترادف با نام هیتی و یونانی آسیا به معنی سرزمین اشباع از ثروت بوده اند که این نام به خاطر ثروتمندی فلات آناتولی (سرزمین سمت بر آمدن خورشید) به صورت آسیای صغیر بدانجا نیز اطلاق شده است. مسلم به نظر می رسد نامهای سوهی و ارزهی اوستا که هر دو به معنی سرزمین با ارج و سود بوده اند و به عنوان دو کشور شرقی و غربی با هم مشتبه شده اند، همان هند و ارزوه (کشور باستانی غرب آسیای صغیر) بوده اند. همین معروفیت به ثروت معانی هند و آسیا بوده است که یونانیان را تطمیع به لشکرکشی بدان سوی نموده است:

मह adj. maha great
लोक m. loka country
भार m. bhAra burden
अति adverb ati far too
इन्दति verb indati {ind} be powerful
आय m. Aya profit
सात n. sAta wealth
गाढ adj. gADha very much

اژهٔ ایند (قدرتمند) واژهٔ شناخته شده ای در هند بوده است و در نام خدا-پهلوان هند، ایندره (برخوردار از قدرتمندی) به کار رفته است. ایرانیان واژهٔ ایندیا (بسیار قدرتمند) را هند تلفظ کرده اند، نه نام رود سند را. یونانیان که خود به هندوستان رفته بوده اند. هند را نه سندیا و هندیا بلکه با لفظ بومی ایندیا معرفی کرده اند که یکی از چهار نام بومی هندی مترادف آنجا به معنی سرزمین بسیار غنی و ثروتمند بوده است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.