معنی اوزان (وَسان، گوسان) و عاشیق (ایشیک) و بخشی (وَخشی)

معنی اوزان (وَسان، گوسان) و عاشیق (ایشیک) و بخشی (وَخشی)

این نامهای قفقازی و آسیای میانی نوازندگان به لغت اوستایی به معنی خواهان و آرزو کنندۀ [سلامتی] و آرزوی خوشبختی کننده هستند. در مجالس جشن سنت بود که در مقابل در یافت مزد آوازی برای سلامتی و خوشبختی فرد مزد دهنده می نواختند و می خواندند.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.