معنی نام الیگودرز

معنی نام الیگودرز

نام الیگودرز (ارگی درز، دژ استوار) که در گذشته به انبار غله غرب ایران موصوف بوده با سیگری-فانیکه (دژ کامل) در نقشه بطلمیوسی لرستان مطابقت دارد. اَرگ تلخیص هَراگ (هاراگ، هاراک، اراک، آلاک، آلاگ کتابهای پهلوی) یعنی دژ است. احتمالاً این نام به بخش کنونی ورزندان (دژ شهر) در این شهر اطلاق می‌شده است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.