معنی جرودنگهو و وهجرگا در اوستا و کتب پهلوی

معنی جرودنگهو و وهجرگا در اوستا و کتب پهلوی

جرودنگهو به معنی نگهبان ممل‍کت و وهجرگا به معنی نگهبان خوب گاو است. در کتب پهلوی از گاو جادویی وهجرگا سخن رفته است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.