مطابقت نامهای آزر (پدر ابراهیم) و فرانک (مادر فریدون)

مطابقت نامهای آزر (پدر ابراهیم) و فرانک (مادر فریدون)

این دو نام به ترتیب در فرهنگ اکدی و آسوری و فرهنگنامه های فارسی به معنی سیاه گوش آمده اند. نام آزر در مقام پدر ابراهیم و نام فرانک در مقام مادر فریدون (پدر اساطیری ایرانیان) است. می توان تصور کرد پیدایی نامهای تارح (پدر) و آزر (سیاه گوش) در اساطیر توراتی و اسلامی به تطبیق از اسطورهٔ سکائی تارگیتای (پدر جهانیان و [پدر] عالی گیتی= ترَ-گیتای) و اسطورهٔ فریدون (کوروش) فرزند فرانک (سیاهگوش-پلنگ= پارس) صورت گرفته است.

azaru [SA.A.RI.RI : ] (OB,MB)

[Animals]

a lynx living in marshes ;

See also : nemru: a panther ;

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.