اتیمولوژی کوسه ماهی

اتیمولوژی کوسه ماهی

نام کوسه ماهی مرکب از واژهٔ اوستایی کو-سا (آنکه می بُرد) و ماهی به نظر می رسد. گر چه نام کوسه ماهی می تواند از کوتسه در سنسکریت به معنی آسیب رساننده هم اخذ شده باشد.

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.