اتیمولوژی کوسه ماهی

اتیمولوژی کوسه ماهی

نام کوسه ماهی مرکب از واژهٔ اوستایی کو-سا (آنکه می بُرد) و ماهی به نظر می رسد. گر چه نام کوسه ماهی می تواند از کوتسه در سنسکریت به معنی آسیب رساننده هم اخذ شده باشد.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.