معنی نام هرمامیثره

معنی نام هرمامیثره
 
احتمال زیاد دارد نام هرمامیثره (یاری شده توسط ایزد عهد و پیمان و صلح) در لیست پادشاهان آشور ترجمۀ مادی نام شلمان-آشارو (سلماناسار، یاری شده توسط ایزد صلح) باشد. با توجه به تلخیص توراتی نام سلماناسار، نام شلمانو-اشاری-ایدو به معنی شلمان ایزد صلح یاور کناری من است، میگردد؛ ولی آن را به سهو ایزد شلمان برتر است، معنی کردند. مطابقت شلمان با ایزد میثره جالب است.

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

You might also like

دیدگاه بگذارید

avatar
  عضویت  
اشتراک برای