معنی نام هرمامیثره

معنی نام هرمامیثره
 
احتمال زیاد دارد نام هرمامیثره (یاری شده توسط ایزد عهد و پیمان و صلح) در لیست پادشاهان آشور ترجمۀ مادی نام شلمان-آشارو (سلماناسار، یاری شده توسط ایزد صلح) باشد. با توجه به تلخیص توراتی نام سلماناسار، نام شلمانو-اشاری-ایدو به معنی شلمان ایزد صلح یاور کناری من است، میگردد؛ ولی آن را به سهو ایزد شلمان برتر است، معنی کردند. مطابقت شلمان با ایزد میثره جالب است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.