معنی اسلاوی خزر

معنی اسلاوی خزر

نام خزر به صورت کوسر در اسلاوی به معنی دارندگان بُز و دارندگان توتم بُز (بُز کوهی) است. این نام به صورت کوزَر به ترکی به معنی پرستندگان زغال بر افروخته است. هر دو معنی یادآور نام سکاها (گرامی دارندگان بزان کوهی) است که پرستندهٔ الههٔ اجاق خانوادگی تابیتی بوده اند. خزران ترکیبی از سکاهای هندوایرانی و اقوام زردپوست بوده اند.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.