ریشهٔ واژهٔ عامیانهٔ اُشکُل (اُسکُل)

ریشهٔ واژهٔ عامیانهٔ اُشکُل (اُسکُل)

این واژه را که شبیه اصطلاح ترکی اوزگَل (نفهم) است با واژهٔ عربی عثکول (خوشهٔ خرما) مقایسه کرده اند ولی آن در ترکیب اوش (هوش)- کُل (کوتاه، ناقص، کُند) به وضوح ریشهٔ ایرانی دارد.

هیئات اوس خُل و کو-اوس-خُل در اساس معنی کسی که عقلش کج است را می دهند.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.