سمبلهای ائا/انکی خدای زمین و آبهای ژرف و دانش و حیله و آفریدگار انسان

سمبلهای ائا/انکی خدای زمین و آبهای ژرف و دانش و حیله و آفریدگار انسان

چون ائا/انکی ایزد آبهای ژرف و خرد و حیله بوده یک سمبل وی ماهی (ماهی اوئانس، یونس) است که از دریا بیرون می آید و خواندن و نوشتن به مردم یاد میدهد، بعد به دریا بر میگردد. سمبل دیگرش مار بوده که آداپا (آدم) مخلوق وی را از داشتن فناپذیری محروم می کند. سمبل دیگرش لاکپشت بزرگ دریایی است که نینورتا را شکنجه می کند. سمبل دیگرش بز ایزد دانشهای ممنوعه عزازیل (اِزا-زیل، خداوند بز مطرود) بوده است که گناه بشر بر وی خوانده شده و در صحرا رها می‌شده است. عقاب و بز-ماهی نیز از سمبلهای وی بوده اند. اساطیر و باورهای بابلی در تورات و اساطیر توراتی در قرآن انعکاس یافته است.

این بز-ماهی آویزان از درخت سمبل ائا/انکی از دورۀ سومری از ویرانۀ شهر اور پیدا شده و در موزۀ لندن است و با قوچ قربانی آویزان از درخت ابراهیم مقایسه شده است که به جای اسحاق قربانی گردید.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.