نام ویرانۀ انگشت گبری سروستان فارس می تواند به معنی محل جان و روان زرتشتیان باشد

نام ویرانۀ انگشت گبری سروستان فارس می تواند به معنی محل جان و روان زرتشتیان باشد

واژۀ انگشت در اینجا خلاصه شدۀ ترکیب واژه های اوستایی اَنگوهه (جان و روان) و شیتی (شَت، جایگاه) به نظر می رسد:

چون در مورد انگشت گبری گفته شده است: در شمال شهرستان سروستان –انتهای جاده کمربندی سروستان به سمت فسا- واقع است. و مربوط به دوره ساسانی و قرون اولیه اسلامی میباشد. این اثر در ۱/۵/۱۳۸۶ جزء آثار ملی به ثبت رسید. [شماره ثبت: ۱۹۳۰۰] این اثر دارای آثار معماری جزیی و در داخل قلعه حصار و برجهای اطراف است که جهت تشخیص بافت معماری آن نیاز به حفریات باستان شناسی میباشد. وجه تسمیه این قلعه روشن نیست ولی قدر مسلم مربوط به زردشتیان قبل از اسلام و امور دینی آنان بوده است و در داخل آن چاهی در دل کوه حفر شده است و بنا به اقوال عموم پر از استخوان مرده است متأسفانه کاربرد این قلعه روشن نشده است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.