معنی نامهای باخرز و تایباد

معنی نامهای باخرز و تایباد
 
در باب باغهای انگور باخرز (باغ-رز) در کتاب نزهه القلوب حمدالله مستوفی می خوانیم: ”باخرز ولایتی است از اقلیم چهارم و ولایتی بسیار دارد و معتبر است و در مجموع مواضع باغات انگور و میوه فراوان باشد به تخصیص.”
 
بر این پایه نام دیگر آنجا یعنی تایباد در اساس تاک آباد بوده است که علی القاعده به تایباد تلخیص یافته است. نظیر انوشک روان که تبدیل به انوشیروان شده است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.