اتیمولوژی جزء رَئوَ (آسان رانده شونده) در ارابه (آر-رَئوَ ایرانی، ایو-روپۀ یونانی) در زبانهای ژرمن: