اتیمولوژی محتمل واژۀ چارِق

اتیمولوژی محتمل واژۀ چارِق
چارق می تواند از ریشه چَر اوستایی به معنی گام زدن و رفتن باشد. در مجموع یعنی وسیله گام زدن و رفتن (کفش). چون مطابق برهان قاطع: “پالیک: پای‌افزار بود. به آذربایجان چارق خوانند. از چرم گاو و رشته‌ها در او بسته و به موضع(؟) و در آذربایجان آن را شم (به سنسکریت یعنی راحتی) خوانند.”
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.