معنی و محل پارنواتی و اوپاریا/نی پاریا

معنی و محل پارنواتی و اوپاریا/نی پاریا
نام شهر پارنواتی که محل آن در سمت الیپی (کرمانشاهان) ذکر شده به شکل پرنو-ائیتی به معنی بسیار پشت سر هم واقع شده، اشاره به خانه های پلکانی پاوه (پای هم کشیده شده) دارد. و نام او-پاریا/نی-پاریا (حصار پائینی) در نزدیکی خارخار (دیواندره) با قصبۀ بهارستان مطابقت می نماید.

Paveh city.jpg

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.