مطابقت گیزیل بوندا با ناحیۀ رشته کوه قافلانتی

مطابقت گیزیل بوندا با ناحیۀ رشته کوه قافلانتی
نام ناحیۀ گیزیل بوندای عهد ماد که با ناحیۀ رشته کوه قافلانتی (کاپیلان-تی) مطابقت داده میشود، به صورت سنسکریتی گیریجاله بندهیه به معنی کوهستان مجتمع مترادف با کاپیلان-تی (قافلانتی) می باشد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.