مطابقت رود مونا با قرانقو

مطابقت رود مونا با قرانقو
 

نام رود مونا (رود ساکت و خاموش) در کتیبۀ اورارتویی رازلیق سراب مطابق همان نام هشترود (هِشته-رود، منطقۀ رود رها و ترک شده) و رود آن، قرانقو (رود پنهان در گودی) است:

 

मौन n. mauna silence
गह्वर adj. gahvara (ghavr-an) deep
गो m.f. go hide
गो m. go water
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.