معنی آدینه

معنی آدینه:
نظر به اینکه واژۀ آدینه در هیئت آذینه به معنی منسوب به آرایش می باشد و واژۀ ارانی آرینه از ریشۀ آرا-ستن و در ترکیب خود، آرا- اینه است؛ یعنی منسوب به آرایش؛ این می رساند که در اساس واژۀ آدینه به معنی آذینه بوده است. مقدسی در خصوص ایام هفتۀ ارانی ها می گوید که در بردعه روز گیراگی (بازار) برپا بوده است و در آنجا روزهای هفته را به لهجۀ خود بیان می کردند:
شنبی، گیراگی، دوشنبی، سه شنبی، چارشنبی، پنجشنبی، آرنه.
اگر نام جمعه را ترجمۀ آدینۀ مانوی بدانیم در این صورت آدینه از کلمۀ سامی آدَ (عادَ) به معنی انجمن گرفته شده است که این اساسی به نظر می رسد ولی در زبانهای ایرانی از آن مفاهیم روز آرایش و استراحت منظور می شده است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.