مطابقت گُروی زره با افراسیاب تورانی

مطابقت گُروی زره با افراسیاب تورانی
مادیای اسکیتی (افراسیاب تورانی) قاتل فرائورت (فرود سیاوش) ملقب به فرنگرسین (بسیار به ترس اندازنده) بوده است وی در معنی لفظی نامش و در مقام قاتل فرود سیاوش (سیاوش) با گُروی زره یعنی ترسناک زره پوش یا ترسناک سرزمین سمت دریا مشترک است که در اساطیر به صورت دو همکار تورانی مجزا از هم در آمده اند:
घोर adj. ghora scary
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.