مطابقت بیت گابای با قم

مطابقت بیت گابای با قم
دیاکونوف در تاریخ ماد از روی منابع آشوری در ناحیۀ رودکها (یعنی نواحی قمرود و قره سو در کنار قم) از دژهایی به نامهای کیشّلو، کیندائو، آنزاری (محتملاً گازران) و نیز دژ هایی به نامهای بیت گابای (محل سرودهای دینی) و بیت باگای (خانۀ خدا) یاد می کند که اولی یاد آور خود شهر مذهبی قم و دومی مطابق طراز ناهید است.
نظر به محل طراز ناهید در نزدیکی قم، نام طراز ناهید (بنا به نزهه القلوب طیریز ناهید، پرستشگاه الهۀ پاک) مطابق همان بیت باگای است. لذا حضرت معصومه قم می تواند به سبب سابقۀ ناهید پرستی این نواحی شکوه و جلال گرفته باشد.
در کتیبه های آشوری نام نیپاریا (محل پناهگاه پایینی) یاد آور قصبۀ نوبران استان مرکزی است.
دیاکونوف به همراه این نواحی از دژ کی میّرا در ناحیۀ بیت هامبان (کرمانشاهان) یاد کرده که با کامیاران کنونی همخوانی دارد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.