نام تفرش از توَرا-ایش یعنی دارای شکارگاه گرفته شده است

نام تفرش از توَرا-ایش یعنی دارای شکارگاه گرفته شده است.
نظر به اینکه تفرش در دورۀ اعراب و صفویه تفریح گاه و شکارگاه بوده است، لذا بسیار محتمل است که نام تفرش از توَرا-ایش (جایگاه صاحب گوشت شکار) گرفته شده باشد. چون واژۀ تایوئیری اوستا را می توان به معنی گوشت شکار گرفت و نخجیر هم به معنی شکار (بزکوهی) می تواند به معنی چرنده در ناخر (مرتع و شکارگاه) یا سهم حرکت سریع بوده باشد:
त्वरा f. tvarA speed, ईश adj. isha owning
नख m. nakha portion, जीर m. jira quick movement
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.