محل محتمل دو دژ مادی سیبار و شاپاردا

محل محتمل دو دژ مادی سیبار و شاپاردا

نظر به معانی لفظی سیبار (محل دلپذیر) و شاپاردا (محل معبد) و حدودشان، آنها با نواحی آغ کند (روستای سفید) و صائین قلعه (دژ محترم و مقدس) در دو سوی شمال غربی و جنوب شرقی ناحیۀ زنجان همخوانی دارند:
शीभर adj. sibhara delightful
सपर्या f. saparyA worship, दाय m. dAya place
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.