معنی محتمل نام شهرهای گیلانی لوندویل، لیسار، لمبر

معنی محتمل نام شهرهای گیلانی لوندویل، لیسار، لمبر
لوندویل (رئوونت ویل، دژ دارای شکوهمندی)، لیسار (نیسار، نیزار)، لمبر (محل کناری).
جزء ویل (بیل) که در آخر بعضی نام برخی شهرهای قدیمی مانند اردبیل (اردویل)، سغدبیل و سندابیل دیده میشود نه بر گرفته از پولیس یونانی به معنی شهر بلکه همان ویل سنسکریتی (وَر اوستایی) به معنی دژ است. پسوند مکانی بالیق ترکی در نام شهرهایی چون بئش بالیق (پنج دژ) می تواند از هیئت بیلیگ آن عاید شده باشد که از ریشۀ بَئیر (بَر اوستایی، نگهداشتن) به نظر می رسد از این ریشه است بارو (باروگ) و واژۀ معرب بُرج:

विलति {विल्} verb vilati {vil} cover
वारयति {वृ} verb caus. vArayati {vR} cover

 

You might also like
1 Comment
  1. javad Mofrad says

    معنی لونگا (محل درختان لونگا) و ویل (شهر) برای لوندویل محتمل‌تر است.

Leave A Reply

Your email address will not be published.