معنی نامهای هشتگرد و هشترود

معنی نامهای هشتگرد و هشترود
نام هشتگرد/هشتورد به صورت اَشت ورد به معنی محل دژ گرداگرد است. بر این اساس نام هشترود هم به معنی محل رودخانه (رود قرانقو) می باشد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.