مطابقت شهر خیرۀ فارس با رونیز

مطابقت شهر خیرۀ فارس با رونیز
محل شهر باستانی خیره (هیره، محل ثروت) را در سمت شمال غربی استهبان آورده اند که در آن سوی اکنون شهر رونیز (رَئو-نیذ، ثروت خیز) واقع است.
یک رونیز دیگری در جنوب داراب بوده است که مطابق لسترینج با قصبۀ خسو (کسو، با شکوه و ثروتمند) حالیه مطابقت دارد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.